Regler och Villkor

Senast uppdaterad: April 18, 2023

Vänligen läs dessa villkor noggrant innan du börjar använda Våra Tjänster.

Tolkning och Definitioner

Tolkning

De ord som den första bokstaven är aktiverade har betydelser som definieras enligt följande villkor. Följande definitioner skall ha samma innebörd oavsett om de visas i singular eller plural.

Definitioner

Vid tillämpningen av dessa Villkor:

  • Affiliate : en enhet som styr, styrs av eller är under gemensam kontroll med en fest, där "kontroll" innebär ägande av 50% eller mer av aktier, i eget intresse eller andra värdepapper som är röstberättigade till val av styrelseledamöter eller annan förvaltningsmyndighet.
  • Landet hänvisar till: Nederländerna
  • Företaget (hänvisat till som "Företaget", "Vi", "Oss" eller "Vår" i detta Avtal) som hänvisar till EU: s Chems Leverans, Amsterdam, Nederländerna.
  • Enheten innebär alla enheter som kan få tillgång till Tjänsten, till exempel en dator, en mobiltelefon eller en digital tablet.
  • Service hänvisar till Webbplatsen.
  • Regler och Villkor (också kallat "Användarvillkor") menar att dessa Termer och Villkor utgör hela avtalet mellan Dig och Företaget avseende användning av Tjänsten.
  • Tredje parts Sociala Medier innebär några tjänster eller innehåll (inklusive data, information, produkter eller tjänster) som tillhandahålls av en tredje part som kan visas som finns på eller som görs tillgängligt via Tjänsten.
  • Hemsida hänvisar till EU: s Chems Leverans, tillgänglig från https://euchemsupply.com/
  • Du innebär att den enskilde tillgång till eller använda Tjänsten eller företaget, eller annan juridisk person för vars räkning sådan person är tillträde till eller användning av Tjänsten, såsom tillämpligt.

Bekräftelse

Dessa är de Villkor som reglerar användningen av Tjänsten och de avtal som fungerar mellan Dig och Företaget. Dessa Termer och Villkor, rättigheter och skyldigheter för alla användare när det gäller användning av Tjänsten.

Din tillgång till och användning av Tjänsten är beroende på Din acceptans och efterlevnad av dessa Villkor. Dessa Villkor Gäller för alla besökare, användare och andra som har tillgång till eller använda Tjänsten.

Genom att besöka eller använda Tjänsten godkänner Du att vara bunden av dessa Villkor. Om Du inte samtycker till någon del av dessa Villkor kan Du inte att komma åt Tjänsten.

Du intygar att du är över 18 år. Företaget tillåter inte personer under 18 att använda Tjänsten.

Din tillgång till och användning av Tjänsten är också beroende på Din acceptans och efterlevnad av sekretesspolicyn i Bolaget. Vår integritetspolicy beskriver Våra strategier och rutiner för insamling, användning och utlämnande av Din personliga information när Du använder appen eller Webbplatsen och talar om för Dig om Din personliga integritet och hur lagen skyddar Dig. Vänligen läs Vår Sekretesspolicy noggrant innan du använder Våra Tjänster.

Länkar till Andra Webbplatser

Våra Tjänster kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser eller tjänster som inte ägs eller kontrolleras av Företaget.

Bolaget har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehåll, sekretesspolicy eller praxis av någon tredje parts webbplatser eller tjänster. Du bekräftar vidare och samtycker till att Bolaget inte skall vara ansvarig eller skyldig direkt eller indirekt, för någon skada eller förlust som orsakats eller påstås ha orsakats av eller i samband med användning av eller tillit till sådant innehåll, varor eller tjänster som är tillgängliga på eller genom någon sådan webbplats eller tjänst.

Vi råder Dig att läsa villkoren och sekretesspolicyn för någon tredje parts webbplatser eller tjänster som Du besöker.

Uppsägning

Vi kan säga upp eller stänga av Ditt tillträde omgående, utan förvarning eller ansvar, för vilken anledning som helst, inklusive utan begränsning, om Du bryter mot dessa Villkor.

Vid uppsägning, Din rätt att använda Tjänsten upphör omedelbart.

Begränsning av Ansvar

Oavsett den skada som Du åsamkas, hela ansvaret för Bolaget och någon av dess leverantörer enligt någon bestämmelse i detta avtal och Din exklusiva gottgörelse för alla av ovanstående skall vara begränsad till det belopp som faktiskt betalats av Dig genom Tjänsten eller 100 USD om Du inte har köpt någonting via Tjänsten.

Till den maximala utsträckning tillåten i tillämplig lag, skall under inga omständigheter skall Bolaget eller dess leverantörer vara ansvariga för några som helst speciella, tillfälliga, indirekta, eller följdskador (inklusive, men inte begränsat till, skador för förlust av vinst, förlust av data eller annan information, verksamhetsavbrott, för personskador, förlust av den personliga integriteten som uppkommer av eller på något sätt är relaterad till, användning eller oförmåga att använda Tjänsten, tredje parts programvara och/eller tredje parts maskinvara som används med Service, eller på annat sätt i samband med något villkor i detta avtal), även om Företaget eller någon leverantör har informerats om möjligheten av sådana skador, och även om gottgörelse förfelar sitt väsentliga ändamål.

Vissa stater tillåter inte uteslutning av underförstådda garantier eller begränsning av ansvar för oförutsedda skador eller följdskador, vilket innebär att vissa av ovanstående begränsningar kanske inte gäller dig. I dessa stater, varje parts ansvar kommer att vara begränsat i största möjliga utsträckning det är tillåtet enligt lag.

"SOM den ÄR" och "SOM TILLGÄNGLIG" Disclaimer

Tjänsten tillhandahålls "SOM den ÄR" och "SOM TILLGÄNGLIGT" och, med alla fel och brister utan garanti av något slag. Till den maximala utsträckning som är tillåten enligt gällande lag, skall Bolaget, för egen räkning och på uppdrag av dess Dotterbolag och deras respektive licensgivare och tjänsteleverantörer, frånsäger sig uttryckligen alla garantier, vare sig uttryckliga, underförstådda, lagstadgade eller på annat sätt, med avseende Tjänsten, inklusive alla underförstådda garantier för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, titel och icke-intrång, och garantier som kan uppstå ur kurs för att hantera kurs av prestanda, användning eller handelspraxis. Utan begränsning till det föregående, Företaget ger inga garantier eller företag, och gör inga utfästelser av något slag att Tjänsten kommer att uppfylla Dina krav, för att uppnå avsedda resultat, vara kompatibla eller arbeta med något annat program, applikationer, system eller tjänster, fungera utan avbrott, att möta någon prestanda eller tillförlitlighet normer eller vara felfri eller att fel eller brister kan eller kommer att rättas till.

Utan att begränsa det föregående, varken Bolaget eller någon av bolagets leverantör gör någon representation eller garanti av något slag, uttryckliga eller underförstådda: (i) som funktion eller tillgänglighet av Service, eller information, innehåll, material eller produkter som ingår därpå; (ii) att Tjänsten kommer att vara oavbruten eller felfri, (iii) för riktigheten, tillförlitligheten eller valuta i någon av information eller innehåll som tillhandahålls via Tjänsten; eller (iv) att Tjänsten, dess servrar, innehållet eller e-post som skickas från eller på uppdrag av Företaget är fria från virus, skript, trojanska hästar, maskar, malware, timebombs eller andra skadliga komponenter.

Vissa jurisdiktioner tillåter inte uteslutande av vissa typer av garantier eller begränsningar av tillämpliga lagstadgade rättigheter som konsument, så att alla eller vissa av ovanstående undantag och begränsningar kanske inte gäller Dig. Men i sådana fall får de undantag och begränsningar som anges i detta avsnitt skall tillämpas i störst utsträckning verkställas enligt tillämplig lag.

Tillämplig Lag

Lagarna i det Landet, med undantag för dess lagvalsregler bestämmelser, skall gälla för detta Villkor och Din användning av Tjänsten. Din användning av Programmet kan också omfattas av andra lokala, statliga, nationella eller internationella lagar.

Tvister Upplösning

Om Du har några problem eller tvist om Tjänsten, samtycker Du till att först försöka lösa tvisten informellt genom att kontakta Företaget.

För Europeiska Unionen (EU) Användare

Om Du är Eu-konsument, kommer du dra nytta av några tvingande bestämmelser i lagen i det land där du är bosatt i.

Usa Regelefterlevnad

Du representerar och garanterar att (i) Du inte befinner dig i ett land som är föremål för Usa: s regering embargo, eller som har utsetts av Usa: s regering som ett "terroriststödjande land", och (ii) Du inte är noterade på någon Förenta Staternas regering lista över förbjudna eller begränsade parter.

Ogiltighet och Upphävande

Ogiltighet

Om någon bestämmelse i dessa Villkor anses vara omöjlig att verkställa eller ogiltig, sådan bestämmelse kommer att ändras och tolkas för att åstadkomma syftet med en sådan bestämmelse i största möjliga utsträckning under tillämplig lag och övriga bestämmelser kommer att fortsätta med full kraft och effekt.

Undantag

Förutom vad som anges häri, underlåtenhet att utöva en rättighet eller att kräva fullgörande av en skyldighet enligt dessa Villkor påverkar inte en parts förmåga att utöva en sådan rätt eller kräva att sådana prestanda vid någon tidpunkt därefter inte heller ska ett upphävande av ett brott mot utgöra ett avstående av någon efterföljande överträdelse.

Översättning Tolkning

Dessa Termer och Villkor kan ha översatts om Vi har gjort dem tillgängliga för Dig på vår Service.
Du samtycker till att den ursprungliga engelska texten ha företräde i fall av tvist.

Ändringar av Dessa Villkor

Vi förbehåller oss rätten, efter eget gottfinnande, ändra eller ersätta dessa Villkor när som helst. Om en revidering är material som Vi kommer att göra rimliga ansträngningar för att tillhandahålla minst 30 dagars varsel innan några nya villkoren träder i kraft. Vad som utgör en väsentlig förändring kommer att fastställas efter eget gottfinnande.

Genom att fortsätta att få tillgång till eller använda Tjänsten efter att dessa ändringar träder i kraft godkänner Du att vara bunden av de ändrade villkoren. Om Du inte accepterar de nya villkoren, i sin helhet eller delvis, vänligen sluta använda webbplatsen och Tjänsten.

Kontakta Oss

Om du har frågor om dessa regler och Villkor kan Du kontakta oss: