Warunki użytkowania

Ostatnia aktualizacja: 18 kwietnia 2023 r.

Proszę uważnie przeczytać niniejsze warunki przed korzystaniem z Naszego Serwisu.

Interpretacja i definicje

Interpretacja

Słowa, w których początkowa litera napisana wielką literą, mają znaczenie określone w następujących warunkach. Następujące definicje muszą mieć taką samą wartość niezależnie od tego, czy są używane, czy są one w liczbie pojedynczej lub mnogiej.

Definicje

Dla celów niniejszych Zasad i warunków:

  • Аффилиат oznacza organizację, która kontroluje, znajduje się pod kontrolą lub znajduje się pod wspólną kontrolą ze stroną, gdzie "kontrola" oznacza posiadanie 50% lub więcej akcji, udziałów w kapitale lub innymi papierami wartościowymi, które mają prawo do głosowania w wyborach do zarządu lub innego organu zarządzającego.
  • Kraj należy do: Holandii
  • Firma (zwany lub "Spółka" lub "My", "Nas" lub "Nasz" w niniejszej Umowie) należy do firmy EU Chems Supply, Amsterdam, Holandia.
  • Urządzenie oznacza każde urządzenie, które może uzyskać dostęp do Usługi, takie jak komputer, telefon komórkowy lub tablet cyfrowy.
  • Obsługa odnosi się do Strony internetowej.
  • Warunki użytkowania (również dalej "Warunki" oznaczają niniejsze zasady i Warunki, które stanowią całość umowy pomiędzy Użytkownikiem i Firmą dotyczących korzystania z Serwisu.
  • Niezależny serwis sieci społecznościowych oznacza wszelkie usługi lub treści (w tym dane, informacje, produkty lub usługi), przez osoby trzecie, które mogą być wyświetlane, są włączone lub udostępniane za pomocą Serwisu.
  • Strona www odnosi się do dostaw środków chemicznych z UNII europejskiej, dostępne z https://euchemsupply.com/
  • Ty oznacza osobę fizyczną, uzyskujący dostęp do Serwisu lub korzystająca z Jego, lub firmę, lub inny podmiot, w imieniu którego jest osoba fizyczna uzyskuje dostęp do Usługi lub używa Go, w zależności od okoliczności.

Potwierdzenie

To Warunki regulujące korzystanie z tej Usługi i umowy, obowiązujące między Użytkownikiem a Firmą. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki wszystkich użytkowników w zakresie korzystania z Serwisu.

Twój dostęp do Serwisu i jego wykorzystanie zależy od akceptacji i przestrzegania niniejszego Regulaminu. Niniejsze Zasady i Warunki mają zastosowanie do wszystkich gości, użytkowników i innych osób, które uzyskują dostęp do Usługi lub korzystać z nich.

Uzyskując dostęp do Serwisu lub korzystanie z jego, zgadzasz się przestrzegać niniejszy Regulamin. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią tych Zasad i Warunków, możesz nie uzyskać dostęp do Usługi.

Użytkownik oświadcza, że masz skończone 18 lat. Firma nie zezwala osobom poniżej 18 roku życia korzystanie z Serwisu.

Twój dostęp do Serwisu i jego wykorzystanie również zależy od akceptacji i przestrzegania Polityki prywatności Firmy. Nasza Polityka prywatności opisuje Nasze zasady i procedury gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych, gdy korzystasz z Aplikacji lub na Stronie internetowej, i opowiada Ci o Swoich prawach do prywatności i o tym, jak prawo chroni Cię. Prosimy o dokładne zapoznanie się z Naszą Polityką prywatności przed rozpoczęciem korzystania z Naszego Serwisu.

Linki do Innych stron internetowych

Nasz Serwis może zawierać linki do innych stron internetowych lub usług, które nie są własnością oraz nie są kontrolowane przez Nią.

Firma nie kontroluje treści, politykę prywatności lub praktyki wszelkich innych stron internetowych lub usług i nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Firma nie ponosi bezpośredniej lub pośredniej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane w wyniku lub w związku z korzystaniem lub zaufania do każdej takiej treści, towarów lub usług dostępnych na wszelkich takich witrynach lub usługach lub za ich pośrednictwem.

Zachęcamy do zapoznania się z warunkami i zasadami poufności wszelkich innych stron internetowych lub usług, które odwiedzasz.

Wypowiedzenie

Możemy przerwać lub zawiesić Twój dostęp natychmiast, bez wcześniejszego powiadomienia lub zobowiązania, z dowolnego powodu, w tym, bez ograniczeń, jeżeli Użytkownik narusza te Warunki.

Po rozwiązaniu korzystanie z Serwisu będzie rozwiązana natychmiast.

Ograniczenie odpowiedzialności

Bez względu na jakiekolwiek szkody, które może ponieść pełną odpowiedzialność Firmy i każdego z jej dostawców zgodnie z niniejszymi Warunkami i wyłącznym środkiem ochrony prawnej w odniesieniu do powyższego będzie ograniczona do kwoty faktycznie zapłaconej przez użytkownika za pośrednictwem Serwisu, lub 100 dolarów USA, jeśli nic nie zakupione przez Serwis.

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, w żadnym przypadku Firma lub jej dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za żadne szczególne, przypadkowe, wtórne lub podobne szkody, jakie by to nie było (w tym, ale nie ograniczając się do, straty w związku z utraty zysków, utraty danych lub innych informacji za przerwanie działalności, za uszkodzenia ciała, utratę prywatności, powstałą w wyniku lub w jakikolwiek sposób związane z używaniem lub niemożnością korzystania z Usług, oprogramowania i /lub sprzętu osób trzecich do korzystania z Serwisu, lub w inny sposób w związku z jakimkolwiek postanowieniem niniejszego Regulaminu), nawet jeśli Firma lub dowolnego dostawcy zostali poinformowani o możliwości wystąpienia takich szkód i nawet jeśli środek nie osiągnie swojego podstawowego celu.

W niektórych państwach nie zezwalają na wyłączenie domniemanych gwarancji lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wynikowe, co oznacza, że niektóre z powyższych ograniczeń mogą nie mieć zastosowania. W tych stanach, odpowiedzialność każdej strony będzie ograniczona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.

Zastrzeżenie "JAK JEST" i "W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI"

Usługa dostarczana "tak JAK JEST" i "W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI" i ze wszystkimi usterkami i wad, bez jakichkolwiek gwarancji. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Firma w swoim własnym imieniu i w imieniu swoich podmiotów Stowarzyszonych, swoich i ich odpowiednich licencjodawców i dostawców usług wyraźnie zrzeka się wszelkich gwarancji, wyraźnych, dorozumianych, ustawowych lub w inny sposób, w odniesieniu do Usługi, w tym wszelkie dorozumiane gwarancje przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, prawa własności i nienaruszania praw, a także gwarancji, które mogą powstać w wyniku zawarcia transakcji, realizacji, użytkowania lub praktyk handlowych. Bez ograniczenia powyższych zapisów, Spółka nie udziela żadnych gwarancji ani rękojmi i nie składa żadnych zapewnień jakiegokolwiek rodzaju o tym, że Serwis będzie spełniać wymagania dokonywać wszelkich oczekiwanych wyników, być zgodnym lub współpracować z dowolnym innym oprogramowaniem, aplikacjami, systemami lub usług, pracować bez przerw, pasuje do wszelkich standardów wydajności lub niezawodności lub być wolne od błędów, lub że wszelkie błędy lub usterki mogą lub będą poprawione.

Bez ograniczania powyższego, ani Spółka, ani żaden z dostawców spółki nie czynią żadnych zapewnień lub gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych: (i) w odniesieniu do funkcjonowania i dostępności Serwisu lub informacji, treści, materiałów lub produktów zawartych w niego; (ii) że Usługa będzie nieprzerwane lub wolne od błędów; (iii) w odniesieniu do dokładności, niezawodności lub aktualności wszelkich informacji lub materiałów dostępnych za pośrednictwem Serwisu; lub (iv) że Serwis, serwery, treści lub wiadomości e-mail wysyłane z Firmy lub w jej imieniu, nie zawierają wirusów, skryptów, konie trojańskie, robaki, malware, bomby zegarowe lub innych szkodliwych elementów.

Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie pewnych gwarancji lub ograniczenia ustawowych praw konsumenta, zatem niektóre lub wszystkie powyższe wyłączenia i ograniczenia mogą nie mieć zastosowania. Ale w takim razie wyłączenia i ograniczenia określone w niniejszym rozdziale, powinny być stosowane w maksymalnym stopniu podlegających egzekucji, zgodnie z obowiązującym prawem.

Obowiązujące prawo

Niniejszy Regulamin oraz korzystanie przez użytkownika z Serwisu podlegają prawu Kraju, z wyłączeniem jego norm kolizyjnych. Korzystanie z Aplikacji może również być regulowane innymi przepisami, prawem stanu, krajowymi lub międzynarodowymi.

Rozstrzyganie sporów

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub sporu w sprawie Serwisu, zgadzasz się najpierw spróbować rozwiązać spór nieoficjalnie, kontaktując się z Firmą.

Dla użytkowników z Unii europejskiej (EU)

Jeśli Jesteś konsumentem z Unii Europejskiej, będziesz korzystać z wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa kraju, w którym mieszkasz.

Zgodność z przepisami prawa Stanów Zjednoczonych

Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że (i) nie Jesteś w kraju, do którego stosuje embargo rządu Stanów Zjednoczonych, lub która została ustalona przez rząd Stanów Zjednoczonych jako kraju, "wspieranie terroryzmu", i (ii) nie wprowadzono żadnego rządowy lista zakazane lub ograniczone partii Stanów Zjednoczonych.

Разделяемость i zrzeczenie się odpowiedzialności

Разделяемость

Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane za niewykonalne lub nieważne, postanowienie takie zostanie zmieniona i interpretowane w celu osiągnięcia celów takiego stanu w jak największym stopniu, zgodnie z obowiązującym prawem, pozostałe postanowienia pozostaną w pełnej mocy.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Za wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszym dokumencie, rezygnacja z prawa lub wymóg wykonania zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków nie ma wpływu na zdolność strony do przeprowadzenia takie prawo lub domagać się takiego wykonania w dowolnym późniejsze czas, jak i zrzeczenie się naruszenia nie jest odstąpieniem od każdego kolejnego naruszenia.

Pisemne tłumaczenie Ustne

Niniejszy Regulamin może być tłumaczone, jeśli zrobiliśmy je dostępne dla Ciebie w naszym Serwisie.
Zgadzasz się z tym, że oryginalny tekst angielski będzie rozstrzygający w przypadku sporu.

Zmiany w Niniejszych Zasadach i warunkach

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, zmieniać lub zastępować niniejsze Warunki w dowolnym czasie. Jeżeli zmiana jest istotna, dołożymy starań, aby zapewnić zawiadomienie co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowych warunków. Co to jest istotna zmiana, zostanie określona według własnego uznania.

Kontynuując dostęp do Naszego Serwisu lub użyć go po wejściu w życie tych zmian, zgadzasz się na nowe warunki. Jeśli nie zgadzasz się z nowymi warunkami, w całości lub częściowo, należy zaprzestać korzystania z serwisu i Usługi.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące tych Zasad i warunków, możesz skontaktować się z nami: