Termen en Voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 18 April 2023

Lees deze bepalingen en voorwaarden zorgvuldig door voordat u Onze Service.

Interpretatie en Definities

Interpretatie

De woorden waarvan de eerste letter is een hoofdletter hebben de betekenis als gedefinieerd in de volgende omstandigheden. De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of ze voorkomen in het enkelvoud of in het meervoud.

Definities

Voor de toepassing van deze Algemene Voorwaarden:

  • Affiliate betekent een entiteit die zeggenschap hebben, worden beheerd door of onder de zeggenschap van een partij, waar "controle" betekent de eigendom van 50% of meer van de aandelen, deelnemingen interest of andere effecten met stemrecht voor de verkiezing van de bestuurders of andere beheersautoriteit.
  • Land verwijst naar: Nederland
  • Bedrijf (aangeduid als "het Bedrijf", "Wij", "Ons" of "Onze" in deze Overeenkomst) verwijst naar de EU-Chems Leveren, Amsterdam, Nederland.
  • Apparaat betekent dat elk apparaat dat toegang heeft tot de Dienst, zoals een computer, een mobiele telefoon of een tablet is.
  • Service verwijst naar de Website.
  • Termen en Voorwaarden (ook wel aangeduid als: "Voorwaarden") zijn deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen U en de Onderneming met betrekking tot het gebruik van de Dienst.
  • Social Media van derden Service betekent alle diensten of de inhoud (met inbegrip van gegevens, informatie, producten of diensten) die door een derde partij die kan worden weergegeven, opgenomen of beschikbaar gesteld door de Dienst.
  • Website verwijst naar de EU-Chems Leveren, te bereiken via https://euchemsupply.com/
  • U de persoon die de toegang tot of het gebruik van de Dienst, of het bedrijf of andere juridische entiteit namens welke deze persoon wordt de toegang tot of het gebruik van de Dienst, voor zover van toepassing.

Erkenning

Dit zijn de Voorwaarden voor het gebruik van deze Service en de overeenkomst is tussen U en de Onderneming. Deze Voorwaarden zijn de rechten en plichten van alle gebruikers met betrekking tot het gebruik van de Dienst.

Uw toegang tot en het gebruik van de Dienst is afhankelijk van Uw aanvaarding van en de naleving van deze Bepalingen en Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot of gebruik van de Service.

Door de toegang tot of het gebruik van de Service gaat U ermee akkoord gebonden te zijn door deze Voorwaarden. Als U het oneens bent met enig deel van deze Algemene Voorwaarden, dan mag U geen toegang tot de Service.

U verklaart dat u de leeftijd van 18 jaar. Het Bedrijf heeft niet de vergunning die onder de 18 gebruik van de Dienst.

Uw toegang tot en het gebruik van de Service is ook afhankelijk van Uw aanvaarding van en overeenstemming met de Privacy Policy van het Bedrijf. Ons Privacy Beleid beschrijft ons beleid en Onze procedures op voor de verzameling, gebruik en openbaarmaking van Uw persoonlijke informatie: wanneer U de Toepassing of de Website en U vertelt over Uw privacy en hoe de wet beschermt U. Lees Onze Privacy Policy zorgvuldig door voordat u Onze Service.

Links naar Andere Websites

Onze Service kan koppelingen bevatten naar websites van derden of diensten die geen eigendom zijn van of gecontroleerd worden door de Vennootschap.

De Onderneming heeft geen zeggenschap over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van een derde partij websites of diensten. U erkent verder en stemt ermee in dat het Bedrijf niet verantwoordelijk of aansprakelijk, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerdelijk worden veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten beschikbaar op of via dergelijke websites of diensten.

We raden U aan de algemene voorwaarden en het privacybeleid van alle websites van derden of diensten die U bezoekt.

Beëindiging

Wij kunnen beëindigen of op te schorten Uw toegang onmiddellijk, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, voor welke reden dan ook, met inbegrip van, zonder beperking, indien U in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden.

Na beëindiging van Uw recht tot gebruik van de Service onmiddellijk beëindigd.

Beperking van Aansprakelijkheid

Niettegenstaande enige schade die U mogelijk lijdt, is de volledige aansprakelijkheid van de Vennootschap en elk van haar leveranciers op grond van een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden en Uw exclusieve verhaalsmogelijkheid voor alle voornoemde is beperkt tot het werkelijk door U betaalde bedrag via de Service of 100 USD als U nog niet gekocht alles via de Service.

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, in geen geval zal de Onderneming of haar leveranciers aansprakelijk voor enige speciale, incidentele, indirecte, of gevolgschade (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schadevergoeding voor verlies van winst, verlies van gegevens of andere informatie, voor bedrijfsschade, persoonlijk letsel, verlies van privacy voortkomend uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van of het onvermogen om de Dienst te gebruiken, derde-partij software en/of hardware van derden gebruikt, met de Service, of anderszins in combinatie met enige bepaling van deze algemene Voorwaarden), zelfs als het Bedrijf of een leverancier op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade, en zelfs indien de verhaalsmogelijkheid haar essentiële doel.

In sommige rechtsgebieden is de uitsluiting van impliciete garanties of beperking van aansprakelijkheid voor incidentele schade of gevolgschade, wat betekent dat sommige van de bovenstaande beperkingen mogelijk niet van toepassing zijn. In deze staten, is elke partij kan de aansprakelijkheid worden beperkt tot de hoogste mate toegestaan door de wet.

"ZOALS het IS" en "ZOALS BESCHIKBAAR" Disclaimer

De Service wordt U aangeboden "ZOALS het IS" en "ZOALS het BESCHIKBAAR is" en met alle fouten en gebreken worden zonder enige vorm van garantie. Voor zover maximaal toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, het Bedrijf, op eigen naam en op namens haar Gelieerde vennootschappen en van haar en hun respectieve licentiegevers en dienstverleners, wijst uitdrukkelijk alle garanties, hetzij expliciet, impliciet, wettelijk of anderszins, met betrekking tot de Service, met inbegrip van alle impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-inbreuk, en garanties die kunnen voortvloeien uit het verloop van de behandeling, de prestatie, gebruik of handelspraktijk. Zonder beperking van het voorgaande, kan de Vennootschap geeft geen enkele waarborg of garantie, en doet geen toezegging van welke aard ook, dat de Dienst aan Uw eisen zal voldoen, het bereiken van enig beoogd resultaat, compatibel of werken met andere software, toepassingen, systemen of diensten, werken zonder onderbreking voldoen aan de prestaties of betrouwbaarheid van normen of foutvrij is of dat alle fouten of gebreken gecorrigeerd kunnen of zullen worden.

Zonder het voorgaande te beperken, noch de Vennootschap, noch van de vennootschap provider maakt geen vertegenwoordiging of garantie van enig soort, uitdrukkelijk of impliciet: (i) de werking of beschikbaarheid van de Dienst, of de informatie, inhoud, materialen of producten die daarop; (ii) de Dienst ononderbroken of vrij van fouten is; (iii) met betrekking tot de nauwkeurigheid, de betrouwbaarheid of de valuta van enige informatie of content die door de Dienst; of (iv) dat de Service, de servers, de inhoud, of e-mails verzonden door of namens het Bedrijf vrij is van virussen, scripts, trojaanse paarden, wormen, malware, timebombs of andere schadelijke componenten.

In sommige rechtsgebieden is de uitsluiting van bepaalde garanties of beperking van de toepasselijke wettelijke rechten van een consument, zodat sommige of alle bovengenoemde uitsluitingen en beperkingen mogelijk niet op U van toepassing is. Maar in een dergelijk geval de uitsluitingen en beperkingen zoals uiteengezet in deze sectie zal worden toegepast voor zover uitvoerbaar is onder de toepasselijke wet.

Toepasselijk Recht

De wetten van het Land, met uitzondering van de conflicten van wettelijke regels, zijn van toepassing op deze Gebruiksvoorwaarden en Uw gebruik van de Service. Uw gebruik van de Applicatie kan ook onderworpen zijn aan andere lokale, provinciale, nationale of internationale wetten.

Geschillen Resolutie

Als U vragen hebt of een geschil over de Service, stemt U eerst proberen het geschil op te lossen informeel contact opnemen met het Bedrijf.

Voor de Europese Unie (EU) Gebruikers

Als U een Europese Unie consument profiteert u van enige dwingende bepalingen van het recht van het land waarin u woont in.

Verenigde Staten Wettelijke Naleving

U verklaart en garandeert dat (i) U zich niet bevindt in een land dat onderworpen is aan de overheid van de Verenigde Staten een embargo, of dat is aangewezen door de overheid van de Verenigde Staten als een "terroristische het ondersteunen van" het land, en (ii) U niet voorkomt op een door de amerikaanse overheid lijst van verboden of aan beperkingen onderworpen partijen.

Annulering en afstand

Scheidbaarheid

Indien enige bepaling van deze Voorwaarden wordt geacht niet-afdwingbaar is of ongeldig is, zal deze bepaling zodanig worden gewijzigd en geïnterpreteerd te bereiken van de doelstellingen van die bepaling voor zover mogelijk onder toepasselijk recht en blijven de resterende bepalingen volledig van kracht.

Verklaring van afstand

Behalve zoals hierin voorzien is, het niet uitoefenen van een recht of tot het vorderen van nakoming van een verplichting uit hoofde van deze Voorwaarden heeft geen effect, een partij de mogelijkheid tot uitoefening van een dergelijk recht of een dergelijke prestatie op enig moment daarna, noch zal de afstand van een inbreuk vormt een verklaring van afstand van eventuele latere schending.

Vertaling Interpretatie

Deze Voorwaarden kunnen zijn vertaald als Wij hebben ze voor U beschikbaar op onze Service.
U gaat ermee akkoord dat de originele engelse tekst prevaleert in het geval van een geschil.

Wijzigingen aan Deze Voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, aan te passen of te vervangen op elk moment deze Voorwaarden. Als in een revisie is het materiaal zullen We redelijke inspanningen te leveren ten minste een opzegtermijn van 30 dagen voorafgaand aan elke nieuwe voorwaarden van kracht worden. Wat een wezenlijke verandering zal bepaald worden naar eigen goeddunken.

Door voortdurende toegang tot of gebruik van Onze Dienst na deze herzieningen van kracht worden, stemt U ermee in gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Als U niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, geheel of gedeeltelijk, stop het gebruik van de website en de Dienst.

Contact Met Ons

Als je vragen hebt over deze Voorwaarden, kunt U contact met ons opnemen: