Podmínky

Poslední aktualizace: 18. dubna roku 2023

Přečtěte si prosím tyto podmínky pozorně před použitím Našich Služeb.

Výklad a Definice

Výklad

Slova, jejichž počáteční písmeno je velkými písmeny mají význam definovaný v rámci následujících podmínek. Tyto definice mají stejný význam bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v jednotném nebo v množném čísle.

Definice

Pro účely těchto Podmínek:

  • Affiliate se rozumí subjekt, který kontroluje, je kontrolována nebo je pod společnou kontrolou s party, kde se "kontrolou" rozumí vlastnictví 50% nebo více akcií, akcií nebo jiných cenných papírů, právo hlasovat o zvolení představenstva nebo jiný řídící orgán.
  • Země odkazuje na: Nizozemsko
  • Společnost (dále jako "Společnost", "My", "Nás" nebo "Naše" v této Smlouvy) se vztahuje na EU Pilulky Dodávky, Amsterdam, Nizozemsko.
  • Zařízení se rozumí jakékoli zařízení, které mohou přístup ke Službě, jako je například počítač, mobil nebo digitální tablet.
  • Služby odkazuje na webové Stránky.
  • Podmínky (také označován jako "Podmínky") tyto Podmínky, které tvoří úplnou dohodu mezi Vámi a Společností týkající se používání Služby.
  • Třetí strany Sociální Mediální Služby se rozumí jakékoli služby nebo obsah (včetně data, informace, produkty nebo služby) poskytované třetí stranou, které mohou být zobrazeny, zahrnuty nebo poskytnuté Služby.
  • Webové stránky týká EU Pilulky Dodávky, přístupné z https://euchemsupply.com/
  • Ty znamená individuální přístup nebo použití Služby, nebo společnost nebo jiný právní subjekt, jehož jménem bylo toto individuální je přístup nebo používání Služeb, pokud jsou použitelné.

Potvrzení

To jsou Termíny a Podmínky upravující použití této Služby a dohoda, která působí mezi Vámi a Společností. Tyto obchodní Podmínky stanoví práva a povinnosti všech uživatelů ohledně užívání Služby.

Váš přístup a používání Služby je podmínkou přijetí a dodržování těchto všeobecných Podmínek. Tyto Termíny a Podmínky se vztahují na všechny návštěvníky, uživatelé a další, kteří přístup nebo Službu používat.

Svým přístupem nebo použitím Služby souhlasíte být vázán těmito Podmínkami a Podmínkami. Pokud nesouhlasíte s jakoukoli částí těchto Podmínek, pak může získat přístup ke Službě.

Prohlašujete, že jste starší 18 let. Společnost nedovoluje osoby mladší 18 let k používání Služby.

Váš přístup a používání Služby je také podmínkou přijetí a dodržování ochrany Osobních údajů Společnosti. Naše zásady ochrany Osobních údajů popisuje Naše zásady a postupy při sběru, používání a zveřejňování Vašich osobních údajů při použití Aplikace nebo webové Stránky a řekne Vám o Vaše právo na soukromí a to, jak zákon Vás chrání. Prosím, přečtěte si Naše zásady ochrany Osobních údajů pečlivě před použitím Našich Služeb.

Odkazy na Jiné webové Stránky,

Naše Služby mohou obsahovat odkazy na třetí strany webové stránky nebo služby, které nejsou ve vlastnictví nebo pod kontrolou Společnosti.

Společnost nemá žádnou kontrolu nad, a nenese žádnou zodpovědnost za, obsah, zásady ochrany osobních údajů, nebo postupy žádné webové stránky třetích stran nebo služby. Dále berete na vědomí a souhlasíte, že Společnost nenese odpovědnost ani neručí, přímo nebo nepřímo, za jakékoli škody nebo ztráty způsobené nebo údajně být způsobeno nebo v souvislosti s používáním nebo spoléháním se na takový obsah, zboží nebo služby dostupné na nebo prostřednictvím jiných webových stránek nebo služeb.

Důrazně doporučujeme, abyste Si přečetli podmínky a zásady ochrany osobních údajů jakékoli třetí-party webové stránky nebo služby, které navštívíte.

Ukončení

Můžeme ukončit nebo pozastavit Váš přístup okamžitě, bez předchozího upozornění nebo závazků, z jakéhokoli důvodu, včetně, bez omezení, pokud poruší tyto obchodní Podmínky.

Po ukončení, Vaše právo používat Službu okamžitě přestat.

Omezení Odpovědnosti

Bez ohledu na jakékoli škody, které Vám mohou vzniknout, veškerá odpovědnost Společnosti a jejích dodavatelů podle některého ustanovení této Podmínky a Váš výhradní opravný prostředek pro všechny výše uvedené musí být omezena na částku, kterou Jste skutečně zaplatili prostřednictvím Služby nebo 100 USD, pokud Jste si nezakoupili něco prostřednictvím Služby.

V maximální míře povolené příslušnými právními předpisy, v žádném případě se Společnost nebo její dodavatelé odpovědnost za jakékoli speciální, náhodné, nepřímé, nebo následné škody (včetně, ale bez omezení na, škody za ušlý zisk, ztrátu dat nebo jiných informací, přerušení podnikání, osobní zranění, ztráty soukromí vzniklé nebo jakýmkoli způsobem související s používáním nebo nemožností používat Služby, software třetích stran a/nebo třetích stran hardware použít se Službou, nebo jinak v souvislosti s jakýmkoli ustanovením těchto Podmínek), i když Společnost nebo dodavatel byl upozorněn na možnost vzniku takových škod, a dokonce i pokud náprava nesplní svůj základní účel.

Některé státy nedovolují vyloučení předpokládaných záruk nebo omezení odpovědnosti za náhodné nebo následné škody, což znamená, že některé z výše uvedených omezení nemusí vztahovat. V těchto státech, každá strana odpovědnost bude omezena v nejvyšší možné míře povolené zákonem.

"Tak JAK JE" a "JAK je k DISPOZICI" Prohlášení

Služba je poskytována "tak JAK JE" a "JAK je k DISPOZICI" a se všemi chybami a nedostatky, bez záruky jakéhokoli druhu. Do maximálního rozsahu povoleného platnými zákony, Společnost, na jeho vlastním jménem a jménem svých Přidružených společností a jejich příslušných licencí a služeb, výslovně odmítá veškeré záruky, ať už výslovné, implikované, zákonné, nebo jiné, s ohledem na Služby, včetně všech předpokládaných záruk obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel, titul a neporušení, a záruky, které mohou vzniknout z průběhu jednání, průběh výkonu, použití nebo obchodní praxe. Bez omezení výše uvedeného, Společnost neposkytuje žádnou záruku nebo závazek, a nečiní žádná prohlášení jakéhokoli druhu, že Služba bude splňovat Vaše požadavky, dosáhnout zamýšlené výsledky, být kompatibilní nebo práci s jiným software, aplikace, systémy nebo služby bez přerušení v provozu, splnit nějaký výkon nebo spolehlivost standardy, nebo bude bez chyb nebo že chyby nebo vady mohou být nebo budou opraveny.

Bez omezení výše uvedeného, ani Společnost, ani společnost, je poskytovatel nedává zastoupení nebo záruky jakéhokoli druhu, výslovné nebo implicitní: (i) jak pro provoz či dostupnost Služeb, nebo informací, obsahu, materiálů nebo produktů zahrnutých v této oblasti; (ii) že Služba bude fungovat bez přerušení nebo bez chyb; (iii) pokud jde o přesnost, spolehlivost, nebo v měně jakékoli informace nebo obsah poskytované prostřednictvím Služby; nebo (iv) že Služby, její servery, obsah, nebo e-maily odeslané z nebo jménem Společnosti jsou viry, skripty, trojské koně, červy, malware, timebombs nebo jiné škodlivé komponenty.

Některé jurisdikce neumožňují vyloučení určitých typů záruk nebo omezení použitelných statutárních práv zákazníka, tudíž se některé nebo všechny výše uvedené výjimky a omezení na Vás nemusí vztahovat. Ale v takovém případě tato vyloučení a omezení stanovené v tomto oddíle musí být použity v co největší míře vykonatelné podle platných právních předpisů.

Rozhodné Právo

Zákony Země, s výjimkou konfliktů právních norem, upravuje tyto Podmínky a Vaše používání Služby. Vaše používání Aplikace mohou rovněž vztahovat místní, státní, národní nebo mezinárodní zákony.

Řešení Sporů

Máte-li jakékoli obavy nebo spor o Službě, souhlasíte s tím, aby se nejprve pokusit vyřešit spor neformálně kontaktovat Společnost.

Pro Evropskou Unii (EU) Uživatelé

Pokud Jste spotřebitelů Evropské Unie, budou mít prospěch z jakékoliv kogentní ustanovení práva země, ve které jste rezidentem.

Spojené Státy Soulad S Právními Předpisy

Prohlašujete a zaručujete, že (i) se nenacházíte v zemi, která je předmětem vláda Spojených Států embargo, nebo který byl určen vládou Spojených Států jako země "podporující terorismus", a (ii) nejsou na žádném seznamu vlády Spojených Států seznamu zakázaných nebo omezených stran.

Oddělitelnost a Vzdání se

Oddělitelnost

Pokud jakékoliv ustanovení těchto Podmínek je považováno za nevymahatelné nebo neplatné, toto ustanovení bude změněno a interpretováno v zájmu dosažení cílů tohoto ustanovení, aby v co největší možné míře podle platných právních předpisů a zbývající ustanovení budou nadále v plné platnosti a účinnosti.

Vzdání se

S výjimkou případů uvedených v tomto dokumentu, selhání vykonávat právo nebo požadovat plnění povinností podle těchto Podmínek nemá vliv strany schopnost uplatnit takové právo, nebo vyžadují, aby takové plnění kdykoli poté, ani se prominutí porušení považovat za zřeknutí se jakýchkoliv následných porušení.

Translation Interpretation

These Terms and Conditions may have been translated if We have made them available to You on our Service.
You agree that the original English text shall prevail in the case of a dispute.

Changes to These Terms and Conditions

We reserve the right, at Our sole discretion, to modify or replace these Terms at any time. If a revision is material We will make reasonable efforts to provide at least 30 days’ notice prior to any new terms taking effect. What constitutes a material change will be determined at Our sole discretion.

By continuing to access or use Our Service after those revisions become effective, You agree to be bound by the revised terms. If You do not agree to the new terms, in whole or in part, please stop using the website and the Service.

Kontaktujte Nás

If you have any questions about these Terms and Conditions, You can contact us: